Khmu Culture ຣີດຄອງເດະກອນກືມຫມຸ

ຮີດຄອງເຜົ່າກືືມຫມຸແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳໄລທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນ,ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັກສາແລະແບ່ງປັນວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ປະເພນີແລະວິຖີການ ດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວເຜົ່າກືມຫມຸ.

Khmu Culture is a nonprofit organization dedicated to preserve and share the culture, language, traditions, and way of living of the Khmu people.

Khmu Dance Group in Ban Lackpaed, Luang Prabang, Laos

ຊາວເຜົ່າກຶມຫມຸແມ່ນເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ມາຈາກປະເທດລາວເຖິງວ່າຈະມີຖິ່ນກຳເນີດເຜົ່າກຶມຫມຸຢູ່ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ແລະມຽນມາ. ແຕ່ພວກເຂົ້າເຊື່ອວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະຊາກອນທຳອິດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຂົງເຂດ.

ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານສາມາດຊອກຫາແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊາວເຜົ່າກຶມຫມຸທີ່ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກຈະຊ່ວຍເຫລື່ອ ຫລື ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຫຼືຮ່ວມມື ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້. ຂອບ​ໃຈ.

The Khmu people are an ethnic minority from Laos although there are also Khmu settlements in Thailand, Vietnam, China, and Myanmar. They are believed to have been among the first populations to settle in the region. The Khmu language belongs to the Khmuic branch of the Austro-Asiatic language family.

Here you can find and share information about the Khmu people and community. Feel free to contact us if you would like to learn more or collaborate. Thank you.

Helping our community ການຊ່ວຍເຫລື່່ອຊຸມຊົນຂອງພວກເຣົາ

Embroidery, Oudomxay, Laos.

ຄີດຄອງຊົນເຜົ່າກືມຫມຸມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາກັບສະຫະກອນການຄ້າ, ການສຶກສາແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ໜຶ່ງໃນການລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກຳເຊິ່ງເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ເຖົ້າແລະໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາວຸໂສຂອງພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຄົາລົບແລະມີຄຸນຄ່າ.

Khmu Culture is committed to helping our community with fair-trade cooperatives, education, and empowering women. One of our initiatives is Linking Generations, a project that connects the elderly and youth. Young people gain knowledge and skills while providing company and making our senior citizens feel respected and valued.