Khmu Embroidery

Passing Khmu embroidery tradition to younger generations

ການແຊວຖົງປຽດແມ່ນເອກະລັກຫນື່ງຂອງເຜົ່າກຶມຫມຸ,ຂະເຈົ້າຈະແຊວເປັນລາຍຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຕື່ມ, ແຊວແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນນຳແມ່ຫລືນຳຜູ້ທີເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈື່ງຈະໄດ້ບໍ່ໄດ້ງາຍເລີຍ ,ປະຈຸບັນມີຄົນສວນນ້ອຍທີຈະເຫັນຄົນແຊວຖົງປຽດເພາະວ່າມັນຕ້ອງເຮັດລະອຽດອອ່ນຕ້ອງໃຈເຢັນຈືີງຈະເຮັດງາມຕາມທີຕ້ອງການ.ຄົນລຸນໃຫ່ມຈະບໍ່ຄອຍສົນໃຈປານໃດແລ້ວ, ສວ່ນຫລາຍມີແຕ່ຄົນລຸນເກົ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫລາຍ, ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນຮັກສາຄີດຄອງປະເພນີນີ້ໄວ້ຕະຫລອດໄປ

Khmu jungle vine bags

ຖົງປຽດນີ້ເຮັດດ້ວຍເຄືອໄມ້ຊະນິດຫນື່ງເຊີ່ງເອີິ້ນກັນວ່າ:(ເຄືອປຽດ)ເຜົ່າກືມຫມຸເຄີຍເຮັດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຖົງປຽດນີ້ມີຄວາມທົນຖານຫລາຍສາມາດເກັບໄວ້ຫລາຍປີເຕີບ ແລະ ຍັງຄົງເຮັດແລະນຳໃຊ້ຈົນຮອດປະຈຸບັນ,ເລື່ອງການເຮັດຖົງປຽດນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ງາຍຢ່າງທີ່ຄິດເລີຍຄື ຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອຊອກຫາເຄືອປຽດ ແລ້ວເອົາມາຂູດເປືອກອອກຫລັງຈາກນັ້ນຈີກເປັນເສັ້ນຕາກໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈືງເອົາມາຜັນເຂົ້າກັນເປັນສາຍຍາວແລ້ວຈືງສາມາດເອົາມາຖັກເປັນຖົງໄດ້ບາງຄົນຍອມສີທຳມະຊາດໃຊ້ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຂື້ນຕື່ມດັ່ງທີເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Nowadays jungle vine fabric is scarce and difficult to find. There aren’t many artisans left that have learned that beautiful and arduous technique. We are trying to promote and revive this natural, sustainable, sturdy, and beautiful textile. You can have a look at our handbags and contact us if you would like to order.

On the other hand, jungle vine net textiles are readily available. The yarn is made of stripes of jungle vine that had been extracted, sundried, and rolled by hand. Then, this yarn is weaved into an extremely sturdy and long-lasting thin net. These lovely bags can be used as an accessory, beach bag, or even shopping bag. If you’d like to order you can contact us. We deliver worldwide. Thank you.

Handmade Khmu sinh in Oudomxay

Making Khmu Sinh (skirt)

ສ່ວນຫລາຍຊຸດປະຈຳເຜົ່າກືມຫມຸແລະສິ້ນ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ.

A large part of the Khmu traditional costumes and sinh (skirts) are handmade in Oudomxay province in the north of Laos.

Watch an artisan weaving traditional Khmu sinh fabric in the loom

Weaving in Oudomxay province, north of Laos.

Jungle vine bag

Weaved jungle vine bag plain
Jungle vine bag.

ກະເປົ່າເຮັດດ້ວຍມືແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງວັດທະນະທຳແລະປະຫວັດສາດຂອງເຜົ່ສກືມຫມຸ ຜ້າເຄືອ(ປຽດ)ປ່າທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດກະເປົ່ານີ້ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 60 ປີແລ້ວເອົາມາປະຍຸກເຮັດເປັນກະເປົ່າແບບໃຫ່ມ.

This handmade bag is at the heart of the Khmu culture and history 💕. The jungle vine fabric used to make this bag is more than 60 years old! 😲