This ancestral custom is not only healthy but also helps to preserve their teeth

ແມ່ ແລະ ຫມູຂອງເພີ່ນໄດ້ເລົ່າເລືີ່ອງລາວຂອງການຄຽວໝາກ, ແຕ່ກ່ອນຕອນເປັນສາວຍັງບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງຄຽວໝາກເທື່ອ, ຫລັງຈາກນັ້ນອາຍຸໄດ້ພຽງ 14 ປີ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານແມ່ນເລີ້ມຄຽວໝາກກັບຄົນທີເຄີຍຄຽວໝາກມາກ່ອນຄຽວໄປຄຽວມາກາເລີ້ມຕິດຈົນຮອດ 75 ປີແລ້ວຕອນນີ້ ແລະ ພວກເພີ່ນຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າຄຽວໝາກນີ້ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງນືງທີເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ມີແຂ້ວແມ້ງ ພວກເພີ່ນໄດ້ອາຍຸ 75 ປີ ແຕ່ແຂ້ວຍັງດີຢູ່ເລີຍເພາະພວກເພີ່ນຄຽວໝາກນີ້ແລະ, ປະຈຸຢູ່ບ້ານ ຫລັກແປດ ແຂວງຫລວງພະບາງເດີ .

Khmu Embroidery

Passing Khmu embroidery tradition to younger generations

ການແຊວຖົງປຽດແມ່ນເອກະລັກຫນື່ງຂອງເຜົ່າກຶມຫມຸ,ຂະເຈົ້າຈະແຊວເປັນລາຍຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຕື່ມ, ແຊວແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນນຳແມ່ຫລືນຳຜູ້ທີເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈື່ງຈະໄດ້ບໍ່ໄດ້ງາຍເລີຍ ,ປະຈຸບັນມີຄົນສວນນ້ອຍທີຈະເຫັນຄົນແຊວຖົງປຽດເພາະວ່າມັນຕ້ອງເຮັດລະອຽດອອ່ນຕ້ອງໃຈເຢັນຈືີງຈະເຮັດງາມຕາມທີຕ້ອງການ.ຄົນລຸນໃຫ່ມຈະບໍ່ຄອຍສົນໃຈປານໃດແລ້ວ, ສວ່ນຫລາຍມີແຕ່ຄົນລຸນເກົ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫລາຍ, ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນຮັກສາຄີດຄອງປະເພນີນີ້ໄວ້ຕະຫລອດໄປ

Community outreach 2021

Community Outreach 2021

This year the global pandemic sadly left many families without a source and income and therefore food. Khmu Culture reached the community for help and we had an amazing response.

Big thanks to Kiettisack International School for donating school supplies and food and also Kiettisack International School teachers Seng and Ray for their generous donations to our children in Ban Lackpaed Primary School.

Click here to see more pictures of Kiettisack International School’s donation.

Ban Lackpaed Primary School doesn’t have electricity or even water. The classrooms are very hot and dark inside, they are using rainwater when it’s available to flush the toilets but the children can’t wash their hands or brush their teeth. Please, contact us or donate to help our children. Thank you for your support.

Also, big thanks to Colin (Paul) and Big Brother Mouse for their donation of 131 books in Lao language and English to help our children’s literacy and let them dream.

This year we also donated food to the families in most need in our village. The food donation consisted of rice, eggs, milk, noodles, and dry food.

Click here to see more pictures of the food donation.

Please, contact us if you would like to get involved or donate. Thank you for your support.

Handmade Khmu sinh in Oudomxay

Making Khmu Sinh (skirt)

ສ່ວນຫລາຍຊຸດປະຈຳເຜົ່າກືມຫມຸແລະສິ້ນ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ.

A large part of the Khmu traditional costumes and sinh (skirts) are handmade in Oudomxay province in the north of Laos.

Watch an artisan weaving traditional Khmu sinh fabric in the loom

Weaving in Oudomxay province, north of Laos.

Supporting our children’s education

Donating books and school supplies

ທຸກໆປີພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ໂຮງຮຽນແລະເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການບໍລິຈາກປື້ມແລະອຸປະກອນການຮຽນ. ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງພວກເຮົາຢູ່ບ້ານຫັລກແປດມີເດັກນ້ອຍເກືອບ 60 ຄົນແລະຄູສອນ 4 ຄົນ. ຖ້າທ່ານໃດຢາກສະໜັບສະໜູນ ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວທ່ານກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ

ຂໍຂອບໃຈ!

Every year we support our local school and children with the donation of books and school supplies. Our primary school in Ban Lackpaed has nearly 60 children and 4 teachers.

If you would like to support the children’s education in Laos you can donate or contact us to learn more about our projects. There are many ways you can help such as donate books, school supplies, clothes, shoes, or food. We also need volunteers, fundraisers, and sponsors. Thank you!

Jar lifting practice

Khmu Jar Lifting in Ban Lackpaed
“ຟ້ອນດາບຄາບໄຫ”

ຮີດຄອງປະເພນີແມ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ຄົນລຸ້ນ ໃຫ່ມໄດ້ປະຕິບັດແລະເຮັດຕາມຄົນລຸ້ນເກົ່າໄດ້ບອກສອນມາ. ການສະແດງນີ້ແມ່ນການສະແດງໂດຍກຸ່ມເຕັ້ນພື້ນເມືອງເຜົ່າກຶມຫມຸບ້ານ ຫລັກແປດ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, ປະເທດລາວ.

The tradition and art of jar lifting is being passed to younger generations . This a demonstration performed by the Khmu Traditional Dance Group of Ban Lackpaed, Luang Prabang, Laos.

The jars are filled up with water and they are very heavy. However, this is not only pure strength but also a spiritual practice. The jar lifters whisper some secret words that enables them to connect with the spiritual world and lift the jars.

Ban Lakpaed Khmu dance practice

Ban Lackpaed Khmu Dance Group dancing on bamboo rods
ເຕັ້ນໄມ້ຄັບແຄັບ💃້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້້

ຄົນລຸ້ນໃຫ່ມແມ່ນໄດ້ສືບທອດ ການສະແດງສີລະປະວັນນະຄະດີແລະອືີ່ນໆ. ນີ້ແມ່ນໂຮງຮຽນສອນດົນຕີແລະເຕັ້ນກຸ່ມເຜົ່າກືມຫມຸຂອງພວກເຮົາ. ໄດ້ສະແດງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປົດປີ ຢູ່ທີ່ບ້ານຫລັກແປດແລະຍັງໄດ້ໄປສະແດງໃນສະຖານທີ່ອື່ນໆຕະຫຼອດປີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ນ້ອງໆສະແດງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ແລະສອບຖາມໄດ້ , ຂອບໃຈ

Our younger generations are continuing the Khmu music and dance tradition. This is our Khmu Music and Dance Group school. We perform for the New Year celebration at Ban Lackpaed and in other national and international venues throughout the year. Please, contact us if you would like to schedule a performance.