This ancestral custom is not only healthy but also helps to preserve their teeth

ແມ່ ແລະ ຫມູຂອງເພີ່ນໄດ້ເລົ່າເລືີ່ອງລາວຂອງການຄຽວໝາກ, ແຕ່ກ່ອນຕອນເປັນສາວຍັງບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງຄຽວໝາກເທື່ອ, ຫລັງຈາກນັ້ນອາຍຸໄດ້ພຽງ 14 ປີ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານແມ່ນເລີ້ມຄຽວໝາກກັບຄົນທີເຄີຍຄຽວໝາກມາກ່ອນຄຽວໄປຄຽວມາກາເລີ້ມຕິດຈົນຮອດ 75 ປີແລ້ວຕອນນີ້ ແລະ ພວກເພີ່ນຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າຄຽວໝາກນີ້ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງນືງທີເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ມີແຂ້ວແມ້ງ ພວກເພີ່ນໄດ້ອາຍຸ 75 ປີ ແຕ່ແຂ້ວຍັງດີຢູ່ເລີຍເພາະພວກເພີ່ນຄຽວໝາກນີ້ແລະ, ປະຈຸຢູ່ບ້ານ ຫລັກແປດ ແຂວງຫລວງພະບາງເດີ .

Khmu Embroidery

Passing Khmu embroidery tradition to younger generations

ການແຊວຖົງປຽດແມ່ນເອກະລັກຫນື່ງຂອງເຜົ່າກຶມຫມຸ,ຂະເຈົ້າຈະແຊວເປັນລາຍຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີສີສັນຕື່ມ, ແຊວແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນນຳແມ່ຫລືນຳຜູ້ທີເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈື່ງຈະໄດ້ບໍ່ໄດ້ງາຍເລີຍ ,ປະຈຸບັນມີຄົນສວນນ້ອຍທີຈະເຫັນຄົນແຊວຖົງປຽດເພາະວ່າມັນຕ້ອງເຮັດລະອຽດອອ່ນຕ້ອງໃຈເຢັນຈືີງຈະເຮັດງາມຕາມທີຕ້ອງການ.ຄົນລຸນໃຫ່ມຈະບໍ່ຄອຍສົນໃຈປານໃດແລ້ວ, ສວ່ນຫລາຍມີແຕ່ຄົນລຸນເກົ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫລາຍ, ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນຮັກສາຄີດຄອງປະເພນີນີ້ໄວ້ຕະຫລອດໄປ